Het klooster Onze Lieve Vrouw ter Eem uit 1933 is met 25.000 m2 gebouw op 12,5 hectare parkaanleg het grootste kloostercomplex boven de rivieren. Samen met het Leerhotel (voormalig Kruisherenklooster uit 1955) ligt het nabij de Stichtse Rotonde in de groene weelde van de Utrechtse Heuvelrug.

In de negentig jaren van het bestaan heeft het monumentale klooster van Onze Lieve Vrouw ter Eem - in de volksmond het ‘Eemklooster’ – tot 2008 onderdak geboden aan de leefgemeenschap van de zusters, die er samen met de meisjes van het internaat intern verbleven. Met het vertrek van de zusters eind 2008 en de verwerving door Amvest start een zoektocht naar de mogelijkheden voor de herbestemming. Doel daarbij is het creëren van een nieuwe toekomst voor het gebouwencomplex en het omringende parkgebied waarbij het principe van behoud door herbestemming en ontwikkeling leidend is. Amvest heeft Deltavormgroep gevraagd om een visie op te stellen voor de herbestemming van het klooster en de parkaanleg.

De monumentale parkaanleg omringt als een organische contramal de orthogonale structuur van het kloostercomplex. Met de toevoeging van het woonprogramma krijgen de waardevolle elementen van het terrein opnieuw een plek en de minder waardevolle onderdelen transformeren naar een versterking van de bijzondere eigenschappen. Dit is de kans en het moment om een nieuwe bladzijde toe te voegen aan de geschiedenis van het klooster in aansluiting op het oorspronkelijk gebruik en de idealen van de zusters van Onze Lieve Vrouw ter Eem.

Bij de ontwikkeling van het aangrenzende nieuw te realiseren woonprogramma op het terrein is met name de tuinenstructuur gebruikt als drager en vertaald naar de opzet van nieuwe bebouwingsstructuur.

Eemklooster

639 01 639 02 639 03 639 04 639 05 639 06
terug naar projecten

The monastery Onze Lieve Vrouw ter Eem is the largest monastery complex above the rivers, with a 25,000 m2 building on 12.5 hectares of parkland. It is located near the Stichtse Rotonde in the green opulence of the Utrechtse Heuvelrug together with the former Kruisheren monastery.

In the nineties, the monumental monastery of Onze Lieve Vrouw ter Eem provided shelter to a community of the sisters, who stayed there with the girls from a boarding school. With the departure of the sisters at the end of 2008 and the acquisition by Amvest, a search for possibilities for re-use began. The aim is to create a new future for the building complex and the surrounding park area, based on the principle of conservation through redevelopment and development. Amvest asked Deltavormgroep to make a vision for the redevelopment of the monastery and the park reconstruction.

The monumental park layout surrounds the orthogonal structure of the monastery complex as an organic counter. With the addition of the residential program, the valuable elements of the site are given a new place and the less valuable parts are transformed into special places. This is the opportunity to add a new page to the history of the monastery with the original use and ideals of the sisters of Onze Lieve Vrouw ter Eem.

During the development of the new residential program, the garden structure in particular was used as a translation into the design of a new building structure.

Eemklooster

Eemklooster